Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje

Dne 10. prosince 2003 byla na ustavující valné hromadě založena krajská organizace Spolku pro obnovu venkova (SPOV PK). Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje spolupracuje se Spolkem pro obnovu venkova působícím na národní úrovni (SPOV ČR). Jeho činnost je však především soustředěna na problematiku venkova na území kraje.
Potřeba vzniku krajského spolku byla dána snahou oživit činnost stávajícího Spolku pro obnovu venkova v plzeňském kraji a dále snahou vytvořit respektovaného partnera orgánům krajské samosprávy pro otázky venkova. Kromě potřeby intenzivněji se zabývat venkovskými oblastmi, jejich obnovou a zviditelňováním hodnot venkova, vedl k založení SPOV PK i plánovaný přechod Programu obnovy venkova na úroveň krajů.

SPOV PK se snaží řídit principem Partnerství, tedy principem spolupráce všech subjektů zabývajících se problematikou venkova. (spolupráce s obcemi, podnikateli, orgány státní správy, zainteresovanými odborníky, nestátními neziskovými organizacemi, zemědělci, sdělovacími prostředky, fyzickými osobami, dalšími institucemi a veřejností. Z tohoto důvodu jsou jednání předsednictva SPOV PK, která se konají jednou měsíčně v sídle spolku na Americké 29, Plzeň 301 38, volně přístupná všem členům spolku případně i dalším jednotlivcům či organizacím, kteří se chtějí na obnově a rozvoji venkova podílet.

Celkově činnost SPOV PK vychází z preambule SPOV ČR. Tento spolek založený v r. 1993 usiluje o obnovu společenských, kulturních a duchovních hodnot venkova. V poslední době se spolek rovněž snaží posílit prestiž venkova s cílem rozvíjet tento prostor nejen od spodu aktivitou místních lidí, ale i s pomocí a podporou vlády ČR, parlamentu ČR a jednotlivých krajů.

 
 
Projekty realizované SPOV PK v roce 2010
 
Také v roce 2010 Spolek pro obnovu venkova úspěšně realizoval řadu vzdělávacích seminářů, které se zabývaly podporou venkova a identifikací problémů v rozvoji venkovských oblastí. Semináře byly spolufinancované z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
Seminář "Podnikání na venkově"
 
Seminář se konal dne 4.listopadu 2010 v pensionu Haydnův dům v obci Dolní Lukavice. V první části semináře zazněly příspěvky týkající se především lokálních potravin a certifikace lokálních výrobků (příspěvky jsou k dispozici na www.cpkp.cz). Ve druhé části proběhl workshop, jehož účelem bylo společně definovat výhody venkovského podnikání a bariéry v podnikání na venkově.
 
 
Seminář "Proměny českého venkova"

Seminář se konal 15.září 2010 v obci Nečtiny. Na základě příspěvků, které jsou k dispozici ke stažení na www.spkp.cz, proběhl workshop, v rámci kterého se účastníci snažili identifikovat a diskutovat hodnoty venkova, které je dobré uchovat a rozvíjet a problémy venkova, které je nutné řešit. Výstupy z workshopu jsou uvedené v zápise ze semináře. 
 
Zápis ze semináře 
 
 
Konference "Neležme v posteli, zachraňujme kostely"

Ve dnech 26.-27.května 2010 proběhla ve Stříbře konference, jejímž hlavním smyslem byl mezioborový dialog o problematice záchrany a obnovy venkovského kulturního dědictví. Obsah konference byl rozdělen na dvě části - Role občanské společnosti při záchranně kulturního dědictví a Obnova kulturního dědictví v Sudetech.
Výstupy ze semináře jsou umístěné na webových stránkách spolupořádajících organizací Centra pro komunitní práci západní Čechy www.cpkp.cz a Místní akční skupiny Český západ-Místní partnerství www.leader-ceskyzapad.cz.
 

 
 
Projekty realizované SPOV PK v roce 2009
 
Spolku pro obnovu venkova PK se i v roce 2009 podařilo ve spolupráci s obcemi Chanovice a Konstantinovy lázně a s MAS Český Západ-Místní partnerství zrealizovat odborné semináře, účastníci se sešli v Chanovicích a nově v Konstantinových lázních. Tématy byla problematika školství a možnosti vzdělávání na venkově, ekonomika a lokální ekonomika , spolupráce a partnerství na venkově. Ze seminářů vznikl v pořadí již třetí sborník přednášek.
 
                                                                                 Sborník textů a prezentací ze seminářů v Chanovicích a Konstantinových lázních 2009
 
 
Projekty realizované SPOV PK v roce 2008

Také v roce 2008 uspořádal SPOV PK dva odborné semináře v Chanovicích a Nečtinech. Zvoleným tématem tohoto druhého cyklu seminářů byla "problematika komplexních pozemkových úprav". Jde o téma pro venkov nesmírně důležité, komplexní pozemkové úpravy mohou na dlouhá léta změnit nejen katastrální mapy, ale i tvář celé krajiny.
Také z těchto seminářů vzešel sborník textů a prezentací, které mohou být dobrou pomocí při přípravě komplexních pozemkových úprav a při jejich vlastní realizaci.


  Sborník textů a prezentací ze seminářů v Chanovicích a Nečtinech 2008

 
 
Projekty realizované SPOV PK v roce 2007

V roce 2007 odstartoval SPOV PK cyklus odborných seminářů, jež mají za cíl přispět k aktivitám pro obnovu venkova pomocí zprostředkování fundovaných a komplexních informací.
Ve spolupráci s obcemi Chanovice a Nečtiny uspořádal SPOV PK dva semináře zastřešené tématem "územní plánování ve venkovském prostoru". Hlavním záměrem bylo vysoce kvalifikovaně a odborně informovat všechny aktéry ve venkovském prostoru o nutnosti zachování a obnovy cenných hodnot venkovských sídel a venkovské krajiny jako harmonického celku. Cílem je vzbudit opravdový zájem o hledání a nalézání hodnot venkova a souvislostí včetně vnímání historických kořenů a naší závislosti na nich.
                                                                                                                                                                                 
Tento projekt byl spolufinancován z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nositelem byla obec Chanovice v osobě pana starosty Petra Kláska.

Na základě realizovaných seminářů připravil sekretariát spolku Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ) elektronický sborník textů a prezentací s doprovodnými fotografiemi a obrázky.

  Sborník textů a prezentací ze seminářů v Chanovicích a Nečtinech 2007

 
 
Projekty realizované SPOV PK v roce 2006

       ▪ Výzkum drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum byl realizován v rámci projektu "Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím mikropůjček a vzdělávání venkovského obyvatelstva", který realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy za podpory EU z iniciativy EQUAL. Cílem výzkumu je analyzovat situaci drobného a středního podnikání na venkově. Výzkum je rozdělen do tří modulů:

- dotazníkové šetření - cílem šetření je získat úvodní data o zkoumané problematice

- strukturované rozhovory s vybranými respondenty - cílem rozhovorů je analyzovat témata definovaná v rámci dotazníkového šetření přímo s aktéry výzkumu a společeně s nimi definovat soubor opatření pro krajskou samosprávu i státní správu v rámci zkoumané problematiky

- analýza již existujících dokumentů k problematice podnikání na venkově - cílem je zasadit výstupy výzkumu do již existujícího diskurzu zabývajícího se se zkoumanou problematikou

        Studie Unikátních místních atraktivit ČR a jejich využití v zážitkové turistice   

SPOV PK je partnerem Centra pro komunitní práci jižní Čechy v rámci tohoto projektu. Cílem této aktivity je v rámci členských obcí SPOV PK, MAS Český Západ - Místní partnerství, MAS Vltava a mikroregionu Tanvaldsko analyzovat místní kulturní, přírodní či historické atraktivity a vytvořit návod, jak tyto atraktivity využít k zvýšení zájmu návštěvníků o danou obec.
Jedním se zásadních důvodů vzniku tohoto projektu je skutečnost, že v katastru obcí často existuje nějaký objekt, přírodní útvar nebo se udržují tradice, které je možné považovat za ojedinělé. Vhodnou propagací této místní unikátní atraktivity - tedy zajímavosti - je možné přispět k tvorbě nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu, a tím k ekonomickému rozvoji jednotlivých obcí. 
Vlastní realizace projektu přispěje k tomu, aby se zástupci obcí, mikroregionů nebo místních akčních skupin dokázali dívat na cestovní ruch zejména z ekonomické stránky, z hlediska struktury příjmů a posouzení místního potenciálu na reálné využití UMA pro ekonomický rozvoj obce. Vyhledávání nových či přehodnocení stávajících UMA významně přispěje k efektivnímu vynakládání veřejných prostředků, k posílení vlastní stability obce a ke zkvalitnění jednotlivých informačních materiálů o dané obci.
 
SPOV PK je partnerem Centra pro komunitní práci jižní Čechy v rámci tohoto projektu. Cílem této aktivity je v rámci členských obcí SPOV PK, MAS Český Západ - Místní partnerství, MAS Vltava a mikroregionu Tanvaldsko analyzovat místní kulturní, přírodní či historické atraktivity a vytvořit návod, jak tyto atraktivity využít k zvýšení zájmu návštěvníků o danou obec.Jedním se zásadních důvodů vzniku tohoto projektu je skutečnost, že v katastru obcí často existuje nějaký objekt, přírodní útvar nebo se udržují tradice, které je možné považovat za ojedinělé. Vhodnou propagací této místní unikátní atraktivity - tedy zajímavosti - je možné přispět k tvorbě nových pracovních míst v oblasti cestovního ruchu, a tím k ekonomickému rozvoji jednotlivých obcí. Vlastní realizace projektu přispěje k tomu, aby se zástupci obcí, mikroregionů nebo místních akčních skupin dokázali dívat na cestovní ruch zejména z ekonomické stránky, z hlediska struktury příjmů a posouzení místního potenciálu na reálné využití UMA pro ekonomický rozvoj obce. Vyhledávání nových či přehodnocení stávajících UMA významně přispěje k efektivnímu vynakládání veřejných prostředků, k posílení vlastní stability obce a ke zkvalitnění jednotlivých informačních materiálů o dané obci. 

Zde jsou ke stažení výstupy z analýzy unikátních místních atraktivit z obcí výše uvedených subjektů:
    -
Objekty                 - Osobnosti                 - Tradice                 - Události   
    

      
Aktuality SPOV
SPOV ČR a Celostátní sít pro venkov pořádaly 28. srpna 2017 na výstavě "Země živitelka" v Českých Budějovicích seminář "Stromy v krajině". Prezentace k předneseným referátům naleznete zde.

V úterý 7. března byl na jarním Dni malých obcí již tradičně vyhlášen další ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Bližší informace včetně postupu pro přihlášení naleznete na stránkách soutěže. Přihlášky se podávají do 28.4.2017.
 
2012-01-10
V úterý 17.1.2012 od 9:00 do zhruba 10:30 hodin se uskuteční již tradiční diskusní chat k problematice rodiny, zaměřený tentokráte na Národní koncepci rodinné politiky z roku 2005 a z roku 2008 a jejich plnění a na další témata, na který zve SPOV ČR. Více v záložce mikroregiony
 
2012-01-10
Únorová schůze SPOV ČR proběhne 7.2.2012 od 9 hodin. Pozvánka
 
2012-01-02
Lednová schůze SPOV ČR proběhne 3.1.2012 od 9 hodin. Pozvánka
 
2011-11-22
Pozvánka na VIII. valnou hromadu SPOV PK - 13.12.2011 od 15 hodin v sídle SPOV PK (Americká 29, Plzeň). Součástí je také seminář k soutěži Vesnice roku.
 
2011-09-07
Spolek pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR podporují chystanou novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Zapojit se mohou i starostové obcí. Více v záložce mikroregiony.
 
2011-05-11
Záznam z jednání SPOV ČR ze dne 2.května 2011.
 
2011-05-11
Pozvánka na červnovou schůzi SPOV ČR - schůze proběhne 7.6. od 9:00 hodin.
 
2010-11-16
Záznam z jednání Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 2.11.2010. 
 
2010-11-05
Předseda SPOV ČR pan Mgr.Eduard Kavala zve na valnou hromadu, která proběhne v úterý 7.prosince 2010 od 9:00 hodin. 
 
2010-10-18
Zpráva o účasti Spolku pro obnovu venkova ČR na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích v roce 2010. Rekapitulace doprovodného programu na výstavě
 
2010-10-18
Pozvánka na listopadovou schůzi SPOV ČR, jednání proběhne 2.11. od 9 hodin.
 
2010-10-18
Záznam z jednání schůze Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 5.10.2010.
 
2010-10-15
Spolek pro obnovu venkova ČR vydává Prohlášení proti slučování malých obcí do větších celků ! 
 
2010-10-04
Pozvánka na říjnovou schůzi SPOV ČR
 
2010-09-14
Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje pořádají seminář s názvem "Proměny českého venkova". Seminář proběhne 15.9.2010 od 10:00 hodin v obci Nečtiny.
 
2010-07-20
SPOV ČR srdečně zve na seminář "Podpora rozvoje venkova v ČR". Seminář se bude konat v rámci doprovodného programu veletrhu Země živitelka, v Českých Budějovicích 27.srpna od 9 hodin.
 
2010-06-14
Spolek pro obnovu venkova ČR a Asociace krajů ČR v dubnu uzavřeli Memorandum o spolupráci na aktivitách pro podporu rozvoje venkova. Memorandum 1.strana, Memorandum 2.strana
 
2010-06-14
Záznam z červnového jednání SPOV ČR.
 
2010-05-14
Červnové zasedání SPOV ČR proběhne 1.6. Program
 
2010-04-15
4.května od 9:00 hodin proběhne květnová schůze SPOV CŘ.
 
2010-03-29
Spolek pro obnovu venkova ČR a Celostátní síť pro venkov pořádají v úterý 13.dubna od 9:30 hodin v Praze seminář "Půda a ochrana zemědělského půdního fondu v ekonomických souvislostech". Program, přihláška
 
2010-03-12
Nejbližší zasedání SPOV ČR proběhne v úterý 6.dubna od 9:00 hodin. Pozvánka
 
2010-03-12
Usnesení z mimořádného jednání členských firem sdružených ve Společenstvu dřevozpracujících podniků v ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 9.3.2010.
 
2010-03-04
Dne 22.února 2010 proběhlo jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR. Zápis z jednání 
 
2010-02-17
Přinášíme záznam z únorového jednání SPOV ČR konanného 2.2.2010.
 
2010-01-18
Únorová schůze SPOV ČR proběhne dne 2.2.2010 od 9 hodin v Černínském salonku v Senátu Parlamentu ČR.
 
2010-01-18
SPOV ČR zasedal 5.1.2010 v senátu v Praze. Záznam z jednání
 
2010- 01-04
Dne 5.ledna 2010 se od 9:00 hodin bude konat jednání SPOV ČR v Černínském salonku v budově Senátu Parlamentu ČR. 
 
2009-12-03
8.prosince od 15:00 hodin se uskuteční jednání Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje v sídle Spolku v zasedací místnosti Centra pro komunitní práci Americká 29, Plzeň.
 
2009-10-30
Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR pan Mgr.Eduard Kavala zve na Valnou hromadu Spolku, která se bude konat v úterý 1.prosince 2009 od 9 hodin ve Valdštejnském paláci.
 
2009-09-15
Předseda SPOV CŘ Mgr.Eduard Kavala zve na schůzi, která se bude konat 16.10. od 9:00 hodin Ve Valdštejnově pracovně Senátu ČR. Pozvánka s programem

2009-06-11
2.6.2009 proběhlo další zasedání SPOV ČR. Záznam z jednání, Příloha - pilíře systému pozemkových úprav, Příloha - pilíře systému PÚ_2, Zpráva o medializaci SPOV ČR.

2009-05-18
SPOV ČR zasedal 5.5.2009 v Senátu v Praze. Záznam z jednání

2009-03-17
Předsednictvo SPOV PK schválilo stanovisko k problematice DPH v rámci Programu rozvoje venkova. Toto stanovisko bylo odesláno předsednictvu SPOV ČR s žádostí o reakci.

2009-03-10
Dne 3.3.2009 proběhlo jednání Spolku pro obnovu venkova ČR. Záznam z jednání 

2009-01-15
Valné hromady SPOV ČR, která proběhla 3.prosince 2008 se zúčatnilo 261 členů, bylo zhodnoceno ukončené funkční období a proběhly řádné volby předsednictva spolku! Záznam z VH

2008-11-04
Předseda SPOV ČR pan Eduard Kavala srdečně zve na volební Valnou hromadu Spolku, konanou ve středu 3.prosince 2008 od 9:00 hodin v Praze ve Valdštejnském paláci.

2008-10-16
Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje spolu s obcemi Nečtiny a Chanovice srdečně zvou na seminář k Programu obnovy venkova konaný 6.listopadu 2008 od 9:00 hodin do 15:00 hodin v zámeckém areálu v Chanovicích.

2008-09-11
V souvislosti s rušením 178 poštovních poboček v malých obcích se 9.9. 2008 konalo jednání za přítomnosti předsedy Komory malých obcí SMO ČR Josefa Bezdíčka a generálního ředitele České pošty Karla Kratiny. Tiskovou zprávu k tomuto jednání a stanovisko SPOV ČR si přečtěte zde.

2008-07-01
Spolek pro obnovu venkova ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj srdečně zvou na odborný seminář "Regionální podpora rozvoje venkova v ČR". Seminář se koná dne 22.8.2008 v Českých Budějovicích v rámci doprovodného programu výstavy Země živitelka. Program semináře

2008-07-01
Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR zve na výjezdní schůzi, která se koná 8.10.2008 od 10 hodin - v zasedací místnosti na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí v Ústeckém kraji. Program zasedání

2008-07-01
2.9.2008 od 10 hodin v hostinci Skalka na návsi v obci Podbřeží v Královéhradeckém kraji se bude konat výjezdní schůze Spolku pro obnovu venkova ČR. Program zasedání

2008-04-30
Senát pro rozvoj venkova a Spolek pro obnovu venkova ČR zvou na seminář "Ochrana zemědělského půdního fondu". Seminář se koná 19.května 2008 v Praze ve Valdštejnském paláci. Veškeré informace k semináři naleznete v pozvánce. Zájemci se na seminář mohou přihlašovat do 12.května formou návratky.

2007-10-23
15.listopadu 2007 se v obci Chanovice koná seminář, který pořádá SPOV PK. Tématicky se seminář tentokrát bude zabývat obnovou venkovské krajiny.
Podrobné informace k semináři. 
Po skončení semináře bude zasedat předsednictvo Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje ke IV. jednání Valné hromady SPOV PK. Jednání je otevřeno široké zainteresované veřejnosti, body jednání si můžete přečíst v
pozvánce.

2007-10-23
Spolek pro obnovu venkova pořádá 30. října 2007 v obci Nečtiny seminář k Programu obnovy venkova, pozornost bude věnována především problematice územního plánování. Podrobný program a způsob přihlašování na seminář si prohlédněte
zde.

2007-05-18
Zveme všechny přátele venkova na jednání předsednictva SPOV PK 22. května od 15 hodin do zasedací místnosti CpKP západní Čechy na Americké 29 v Plzni. Program jednání naleznete v
pozvánce.

2006-12-14
Dne 28.11. proběhlo v prostorách budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje třetí jednání Valné hromady SPOV PK. Zde si můžete stáhnout
zápis z tohoto jednání a text usnesení.